Informační zpráva o činnosti dobrovolných hasičů ve městě Brně v době stavu nouze státu
16. 1. 2021

Bližší informace

Předkládáme Vám zprávu o činnostech dobrovolných hasičů ve městě Brně ve stavu nouze státu
v období od 12.3. do 30.4.2020.
Na území města Brna působí dva spolky v oblasti požární ochrany a poskytování pomoci při živelních
pohromách a podobných událostech. Tuto zprávu předkládá Okresní sdružení hasičů (pobočný spolek
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska z.s.) a jsou do ní zahrnuty i informace od hasičských sborů –
pobočných spolků Moravské hasičské jednoty z.s.. Všechny sbory
dobrovolných hasičů přerušily svoji pravidelnou spolkovou činnost (školení a teoretická příprava
mužstva, práce s dětmi a mládeží, příprava sportovních a kulturních akcí, atp.).

Součinnost vyžádaná Hasičským záchranným sborem ČR
Jednotky požární ochrany (dále JPO) zřizuje obec. Ve městě Brně je aktuálně zřízeno 19 dobrovolných
JPO. Po vyhlášení nouzového stavu vládou ČR vydal již 18.3. Hasičský záchranný sbor ČR (dále HZS)
instrukce pro zajištění akceschopnosti JPO. Tímto pokynem bylo doporučeno obcím a velitelům JPO
omezit kontakt členů s dalšími obyvateli a zdržet se dalších dobrovolnických aktivit. Tím HZS vytvořil
zálohu pro případ zavlečení infekce mezi příslušníky HZS a snížení tak akceschopnosti
profesionálních hasičů. Současně zakázal HZS svým příslušníkům mimo pracovní dobu aktivně
působit v rámci JPO zřizovaných obcemi. Tato režimová opatření předznamenala další poskytování
pomoci dobrovolnými hasiči. Naši členové zařazení v JPO města Brna tak udržovali techniku
v pohotovostním stavu a byli připraveni zastoupit záchranné kapacity HZS v případech, ve kterých by
mohlo dojít z důvody karantény k omezení nebo v krajním případě i zastavení činnosti některých
profesionálních stanic HZS.
Tam, kde to umožnil početní stav členů JPO byla přijata režimová opatření tak, aby jednotky zůstaly
akceschopné avšak, aby bylo možné využít technické kapacity k zajištění činností pro MČ případně
přímo pro občany a další organizace, které se na dobrovolné hasiče obraceli.
I za této situace dobrovolné JPO zasahovaly při různých mimořádných událostech například: Požár
střechy rodinného domu, požár bytu, dopravní nehody, požár osobního automobilu.
Po vyžádání pomoci od HZS se naši členové zařazení do JPO Slatina, Ořešín a Komín opakovaně
podíleli na logistickém zajištění zřízení polní nemocnice v areálu BVV a při stavění stanů mobilních
zdravotnických zařízení na více místech v Brně.

Pomoc vyžádaná od městských částí
Některé Sbory dobrovolných hasičů (dále SDH) zajišťovaly činnosti na základě požadavků
z krizových štábů městských částí nebo na základě pokynu vedení MČ. Jednalo se zejména o pomoc
s logistickým zajištěním dezinfekce a ochranných pomůcek. V MČ Jundrov a Komín prováděli
dobrovolní hasiči dezinfekci prostor úřadů MČ. V MČ Komín a Útěchov prováděli dobrovolní hasiči
dezinfekci vybraných zastávek MHD. V Komíně také dezinfikovali dobrovolní hasiči v domově pro
seniory.

V MČ Jundrov dobrovolní hasiči a jejich rodiny vytvořili 570 ks textilních roušek a ve spolupráci
s vedením MČ je distribuovali seniorům.
Na pokyn vedení MČ Jehnice dobrovolní hasiči vytvořili a distribuovali 160 ks textilních roušek
a dezinfekci seniorům nad 75 let. Následně připravili k distribuci dezinfekci ostatním obyvatelům
v celkovém množství 190 l.
Na žádost vedení MČ Řečkovice a Mokrá Hora distribuovali dobrovolní hasiči roušky a následně
opakovaně i dezinfekci vybraným seniorům.

V MČ Chrlice bylo již před vyhlášením nouzového stavu plánováno na frekventované komunikaci
kácení množství přestárlých stromů označených dendrologem, u kterých hrozilo značné riziko
poškození zdraví osob a majetku. I přes vyhlášená opatření a počáteční obavy z možné nákazy členové
SDH Chrlice tyto rizikové stromy pokáceli během 12 hodin. Došlo tak dokonce ke zkrácení uzavírky
ulice Roviny.

V MČ Útěchov, Slatina a Řečkovice a Mokrá Hora prováděli členové SDH distribuci informačních
letáků a matriálů občanům tak, aby byla důsledně zajištěna informovanost obyvatelstva.

Pomoc poskytnutá přímo občanům a dalším organizacím
Do pomoci občanům a dalším organizacím se zapojila především členská základna, která nebyla
vázána svými povinnostmi u výjezdových jednotek obcí a zajišťováním aktivní zálohy HZS. Prakticky
všechny SDH organizovaly šití a distribuci roušek mezi svoji členskou základnu a případně v rámci
možností potřebným v nejbližším okolí.
Členky SDH Bosonohy ušily 150 ks textilních roušek, které darovali FN Brno, DPS Borky a
jednotlivým seniorům z Bosonoh.
V Řečkovicích dobrovolní hasiči nakoupili a zdarma distribuovali 130 l dezinfekce vyprodukované ve
Střední průmyslové škole Chemické a na Fakultě Chemické VUT. Nádoby na dezinfekci občanům jim
zdarma poskytl řetězec IKEA.

SDH Vinohrady organizoval pomoc seniorům s donáškou nákupů a léků. V rámci výzvy SDH
Vinohrady občanům: „Moje rouška chrání tebe, moje rouška chrání mě, žijeme spolu na
Vinohradech“ se podařilo jak od vlastních členů, tak od veřejnosti převzít, vyvařit a dále distribuovat
přibližně 2000ks roušek mezi vinohradské občany především seniory. Další spoluprací se Střední
průmyslovou školou chemickou se postupně podařilo zakoupit a dále zdarma distribuovat mezi občany

475 l dezinfekce na ruce. Náklady spojené s pořízením pokryla finanční pomoc od dárců. Distribuce
roušek, rukavic a dezinfekce prováděli vinohradští hasiči pravidelně 1x až 2x týdně vždy v otevírací
době obchodů pro seniory.

SDH Královo Pole a SDH Husovice poskytly součinnost v rámci celostátní akce „Piloti lidem“.
Činnost spočívala v převzetí letecké zásilky zdravotnického materiálu a jeho doručení konkrétnímu
zdravotnickému zařízení nebo ordinacím lékařů.

Nad rámec pomoci vyžádané od krizových štábů či vedení MČ prováděly některé SDH i dezinfekci
veřejných prostor v několika institucích. Vinohradští hasiči provedli dezinfekci v prostorech SBD Mír
a dále v řadě společných prostor panelových domů, jež spravují jednotlivá společenství vlastníků
bytových jednotek. SDH Královo Pole zajistilo dezinfekci vozidel pečovatelské služby a poskytlo
pomoc Národnímu divadlu Brno spočívající v dezinfekci zkušeben a tréninkových sálů.

Specifickou pomoc poskytl SDH Královo Pole, kdy pro Diecézní charitu Brno logisticky zajišťoval až
dvakrát týdně distribuci roušek a zdravotnického materiálu na její pracoviště v Hodoníně, Břeclavi,
Znojmě a Rajhradě. Tato distribuce měla návaznost na letecké dodávky zdravotnického materiálu do
naší země.

Závěrem
Tato zpráva má za cíl Vás informovat o rozsahu pomoci, kterou poskytli dobrovolní hasiči ve městě
Brně ve stavu nouze státu. Řada sborů dobrovolných hasičů se striktně držela instrukcí Hasičského
záchranného sboru ČR a soustředila se na zajištění akceschopnosti výjezdových jednotek v době
celosvětové pandemie. Pro všechny zúčastněné byla tato situace nová. V Brně naštěstí dosud nedošlo
k zastavení činnosti celé stanice HZS tak jako jinde. Dobrovolní hasiči organizovaní v jednotkách
požární ochrany obcí se připravovali zastoupit jednotky HZS při uvalením karantény na celé pracovní
kolektivy.
Nad rámec činností výjezdových jednotek se podařilo i díky činnosti dobrovolných hasičů přispět
k postupné stabilizaci situace. Byly při tom částečně využity jak technické prostředky pořízené městem
Brnem a jeho městskými částmi, tak i prostředky shromážděné spolkovou činností a od různých dárců.
Jsme připraveni dále spolupracovat s městem Brnem v oblastech požární ochrany a poskytování
pomoci při živelních událostech. Dále chceme rozvíjet i činnost s dětmi a mládeží tak, aby i v příští
generaci bylo dost dobrovolníků, kteří vědí jak pomoci a nebojí se pomoc nabídnout. Věříme, že
v tomto máme společný cíl.
S úctou
Ing. Martin Elstner, Ph.D.
SH ČMS Okresní sdružení hasičů Brno-město
náměstek starosty

Co je u nás nového

Starší Aktuality