Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla pro čerpání dotace MŠMT jednotlivými SDH v městě Brně

4. 7. 2011


Přidělenou dotaci rozdělí pro SDH Rada mládeže OSH Brno – město.  Dotace lze čerpat na volnočasové aktivity a/nebo na materiálně technické vybavení SDH za následujících podmínek stanovených SH ČMS:

 

A.Volnočasové aktivity

Finanční příspěvek je určen na činnost s organizovanými  i neorganizovanými dětmi a mládeží a lze jej použít na podporu nadaných jedinců a na podchycení zájmu dětí a mládeže o nabízené aktivity SH ČMS.

 

U všech akcí má SDH povinnost zpracovat a uložit ve své evidenci dokumentaci akce ( např. seznamy účastníků – zejména u vícedenních akcí, novinové články, pozvánky, plakáty, fotografie, organizační pokyny, pravidla soutěže, výsledky apod.)

 

Čerpání dotace je podmíněno účastí min 70% osob 6 - 26 let z celkového počtu zúčastněných.

 

Mimo výše uvedené omezení možností využití dotace a obecných omezení uvedených dále, v Části I. – Všeobecné podmínky lze dotaci využít libovolně, s podmínkou dodržení efektivnosti a hospodárnosti využití poskytnutých finančních prostředků (např. na nájem klubovny, tělocvičny apod., pronájem prostoru nebo materiálu, nákup potravin za účelem přípravy stravy, dopravu materiálu a osob, cestovné, služby spojené s přípravou a organizací akce (stravovací služby, ubytovací služby, vstupné nebo startovné), nákup materiálu a pomůcek nezbytných k činnosti s dětmi a mládeží ( např. pastelky, křídy, švihadla, krepový papír, materiál na výrobu masek, technický materiál k zajištění akce – hřebíky atd. ).

 

 

B. Materiálně technická základna SDH

 

Dotaci lze čerpat na -údržbu a nákup sportovního a technického materiálu a inventáře (DDHM), který je běžně využíván k činnosti mladých hasičů působících v rámci SDH za dodržení podmínky  hospodárnosti nakládání s poskytnutými státními prostředky (překážky nebo materiál na jejich výrobu, technický materiál a nářadí  využívaný na schůzkách mladých hasičů včetně ochranných přileb, sportovní materiál a nářadí využívaný při schůzkách mladých hasičů nebo při jiných volnočasových aktivitách pro organizovanou i neorganizovanou mládež, stejnokroje MH dle Stejnokrojového předpisu SH ČMS, základní vybavení klubovny apod.).

Materiál pořízený z dotace musí být zaznamenán v inventarizačním seznamu.

 

C. Obecné vysvětlivky

 

DOPRAVA = dopravné jsou náklady za dopravu materiálu, věcí nebo hromadnou přepravu osob, které se zpravidla hradí bezhotovostním platebním stykem (úhrada faktury dopravce).

 

CESTOVNÉ = přepravné jsou náklady na přepravu – jízdné jednotlivých fyzických osob veřejným nebo soukromým dopravním prostředkem, které se zpravidla hradí hotově na základě vyplněného cestovního příkazu (tedy ne účty za pohonné hmoty).

 

ODĚVNÍ SOUČÁSTI STEJNOKROJE MH  - stejně jako kroje folklórních souborů nespadají do negativního vymezení použití dotace na věci osobní potřeby. Z dotace lze tedy  hradit veškeré stejnokrojové součásti pro MH, které zahrnuje Stejnokrojový předpis SH ČMS.

 

C. Opatření pro čerpání dotace v městě Brně

 

 Rada mládeže OSH Brno – město navrhne rozdělení dotací mezi jednotlivá SDH do 30.6.2011. S tímto návrhem seznámí SDH a OSH. V rozpisu dotací uvedou i příslušnou část vlastních zdrojů, kterou jsou SDH povinny hradit ze svých prostředků.

 

Jednotlivá OSH písemně oznámí OSH Brno – město do 15.7.2011 zda dotaci přijímají a jaké předpokládají její rozčlenění na volnočasové aktivity a materiálně technickou základnu.

 

Vyúčtování dotace bude provedeno na formuláři Vyúčtování dotace na volnočasové aktivity SDH  v roce 2011, který je přílohou (EXCEL) . Součástí  vyúčtování bude předání originálů všech dokladů.

 

OSH Brno město vystaví  po kontrole vyúčtování a případném vyřazení neuznaných dokladů neprodleně SDH pro jejich účetnictví příjmový doklad (pro SDH výdajový doklad) ve výši rozdílu přijatých dokladů a výší poskytnuté dotace.

 

 

Termín vyúčtování pro SDH, doručení sumáře vyúčtování MTZ SDH OSH Brno - město
je do
1. 09. 2011.

 

Termín vyúčtování pro SDH je u volnočasových aktivit je nejpozději do 30.9.2011

 

OSH Brno – město vyplatí jednotlivým SDH dotace nejpozději do 15.11.2011.

 

SDH, která nepodají vyúčtování dotací ve stanovených termínech ztrácejí na dotaci nárok. Stejný důsledek bude mít neúplné či chybné vyúčtování dotace.

 

V Brně, 14.6.2011

 

OSH Brno – město

Ing. Jaroslav Schulz, CSc

starosta

  

 

Přílohy – vyúčtování dotací