Jdi na obsah Jdi na menu
 


XXXVII. ročník soutěže – „Požární ochrana očima dětí“

31. 10. 2011

Městské (okresní) sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Brno město

 

Vyhlašuje

XXXVII. ročník soutěže – „Požární ochrana očima dětí“,

pořádaný v r. 2012.

 

 

Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Brno-město, Okresní (městská) rada prevence ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje a jeho územním odborem Brno a OŠMT Magistrátu města Brna. Nejlepší vyhodnocené práce postupují do Krajského kola, završením je Republikové kolo této soutěže. 

Soutěž je organizována pro děti, žáky  a mládež do věku 18- ti let, pro zařízení školská - mateřské školy, základní školy, pomocné školy, zvláštní školy, gymnasia, střední školy, učiliště  i mimoškolská - Domy dětí a mládeže, SDH, mladí hasiči, skautské organizace apod.

 

Tématické a obsahové zaměření

-          vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm, hořlavinami a pod., nebezpečné hry dětí se zápalnými prostředky, s hořlavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atd.,

-          pomoc hasičů při haváriích, nehodách, živelních pohromách a ochraně životního prostředí,

-          zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné činnosti mládeže nebo letních táborů mladých hasičů se zaměřením na požární tématiku.

 

Tématické zaměření soutěže přispívá k vědomí dětí, že  v jejich okolí  nebo při hrách může neopatrností nebo nedbalostí vzniknout požár, při kterém hrozí nebezpečí nejen škod na majetku, ale zejména na zdraví   a životech dětí a ostatních osob. Děti si přitom uvědomí, že každá činnost, tedy i jejich hry nebo dění v jejich okolí mají daná pravidla zodpovědného jednání, jejichž porušení může mít vážné následky. Tím je tato soutěž nedílnou součástí požárně preventivních výchovných akcí.

 

Soutěž má  dvě  části:

1.      literární

2.      výtvarnou  

a probíhá v několika věkových kategoriích.

 

 

ČÁST LITERÁRNÍ:

Poř.

kategorie

určeno pro

I.

L 1

žáci 3. – 5. ročníku ZŠ

II.

L 2

žáci 6. - 7. ročníku ZŠ a

       1. - 2. ročníku osmiletých gymnázií (prima, sekunda)

III.

L 3

žáci 8. - 9. ročníku ZŠ a

       3. - 4. ročníku osmiletých gymnázií
       1. - 2. ročníku šestiletých gymnázií, (tercie, kvarta)

IV.

L 4

studenti 5. - 8. ročníku osmiletých gymnázií,
              3. - 6. ročníku šestiletých gymnázií,
              1.- 4. ročníku čtyřletých gymnázií, (kvinta – oktáva) ,

               SŠ a OU.

 

 

 

 

 

ČÁST VÝTVARNÁ:

Poř.

kategorie

určeno pro

I.

M 1

mladší děti (do 5 let – v roce 2012 dovrší 5 let) -

mateřské školy

II.

M 2

starší děti (od 5 let do ukončení docházky v MŠ - v roce 2012 dovrší 6 a více let ) - mateřské školy

III.

ZŠ 1

žáci 1.- 2. ročníku ZŠ

IV.

ZŠ 2

žáci 3. - 5. ročníku ZŠ

V.

ZŠ 3

žáci 6.- 7. ročníku ZŠ
       1.- 2. ročníku osmiletých gymnázií (prima, sekunda)

VI.

ZŠ 4

žáci 8. - 9. ročníku ZŠ,

       3. - 4. ročníku osmiletých gymnasií
       1. - 2. ročníku šestiletých gymnázií, (tercie, kvarta)

VII.

K 1

studenti 5. - 8. ročníku osmiletých gymnázií,

              3. - 6. ročníku šestiletých gymnázií
              1. - 4. ročníku čtyřletých gymnázií, (kvinta – oktáva)-

               SŠ, OU

VIII.

K 2

pro děti a mládež s více tělesnými vadami

 

            Dle zkušeností z minulých let doporučujeme formáty výkresů max. A 3 tj. 30 x 42, u literární části max. 4 stránky formátu A4.

 

 

 

Označení jednotlivých soutěžních prací:

 

Každá práce musí být na zadní straně řádně označena :

1)      označení kategorie (písmeno + číslo dle tabulek

2)      jménem a příjmením autora

3)      datem narození autora

4)      úplnou adresou bydliště (včetně uvedení bývalého okresu) okres (Brno-město)

5)      názvem školy nebo SDH, třídou a adresou školy nebo SDH bývalého okresu Brno-město

      popř. tel. č. a kontaktní osobou.

-           doplnění údaje školy, kolik dětí se soutěže zúčastnilo celkem

 

 

VZOR :

 

kategorie : .....................

jméno a příjmení: ………………………………………………

adresa bydliště ........................................................................... okres (Brno-město)

název školy (SDH) .................................................třída .............

adresa školy (SDH) .................................................................... bývalého okresu Brno-město

(popř. tel. č. a kontaktní osoba)

 

-           doplnění údaje školy, kolik dětí se soutěže zúčastnilo celkem

 

 

 

 

 

 

 

Časový harmonogram:

 

Vlastní soutěž proběhne do 6.4.2012 - základní kola. Po tomto termínu kolektivy, ústavy a školy  provedou vlastní vyhodnocení  a tři vybrané  práce z jednotlivých kategorií zašlou nebo odevzdají na sekretariát Okresní sdružení hasičů Brno Město, Za Divadlem  2 (vchod vraty), ve druhém poschodí (u firmy INCA), vždy ve středu od 14,30 - 16,30 hod. do 18.4.2012 (tel.: 542 218 048 pro případnou domluvu změny termínu).

 Upozorňujeme předem, že na práce podané po tomto termínu nebude brán zřetel vzhledem k datu vyhodnocení, které bude termínově vázáno na krajské kolo této soutěže.  Žádáme zúčastněné, aby zároveň nahlásili celkový počet dětí, které se soutěže ve škole, ústavu atd. zúčastnily, i když jejich práce nebyly zaslány do městského kola.

Školám a kolektivům doporučujeme odevzdat soutěžní práce hromadně.

V každé kategorii budou vybrány tři práce, které splní vyhlášené obsahové zaměření na požární prevenci, pomoc hasičů při živelních pohromách nebo ochraně životního prostředí, jejich autoři  budou pozváni

k vyhlášení výsledků a ocenění a jejich díla budou odeslána do dalšího (oblastního) kola soutěže. Práce vyhodnotí odborná komise.

 

Všeobecné informace:

 

Podle zkušeností s následnou manipulací pracemi doporučujeme použít výkresy formátu A3.

Vyhlašovatel soutěže SH ČMS si vyhrazuje právo ponechat si soutěžní práce, použít je při preventivně výchovné práci a propagaci požární ochrany.

Vyhlašovatel soutěže je oprávněn užít bezplatně soutěžní práce k vydání publikací  s tím, že soutěžitelé přihlášením soutěžní práce do soutěže s tímto způsobem bezplatného užití soutěžní práce vyslovují  ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona svůj souhlas. Vyhlašovatel není povinen výše uvedeným způsobem dílo užít a je oprávněn zčásti nebo zcela toto oprávnění poskytnut třetí osobě.

 

Kontakt: Okresní sdružení hasičů Brno Město, Za Divadlem  2, ve druhém poschodí (u firmy INCA), vždy ve středu od 14,30 - 16,30 hod., tel.: 542 218 048 (např. pro případnou domluvu změny termínu).

.

 

Akci řídí:

Drahomír Jarka,

tel. mob.: 724 039 374

Email: jarka317@gmail.com

 

 

 

 

 

                   Drahomír Jarka

Vedoucí okresní odborné rady prevence

             OSH ČMS Brno-město

                    Ing. Jaroslav Schulz, CSc

                starosta OSH ČMS Brno město