Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání OORM Brno-město konané dne 12. 9. 2013

10. 12. 2013

 Z Á P I S 

z jednání OORM Brno-město konané dne 12. 9. 2013 v 18:00, Tuřanka 7 (SDH Brno-Slatina), 627 00 Brno  

 

Přítomni:  Jiří Složil (SDH Přízřenice), Linda Daňhelová (SDH Královo Pole), Libor Krátký (SDH Chrlice), Klára Šikulová (SDH Slatina), Aranka Nováková (SDH Starý Lískovec – SPORT), Kateřina Šuterová (SDH Bohunice), Ludmila Vítová (SDH Královo Pole), Lucie Sáňková (SDH Útěchov), Jitka Svobodová (SDH Jundrov), Patrik Černý (SDH Jundrov), Soňa Pelikánová (SDH Slatina), Kateřina Kincová (SDH Vinohrady), Miroslava Marečková (SDH Bosonohy), Alexander Filipčík (SDH Přízřenice), Vladimír Dočkal (SDH Slatina), Leopold Šrom (SDH Chrlice), Johana Tašlová (SDH Slatina), Tomáš Gescheidt (SDH Královo Pole)

Program jednání ORM:

  1. Zahájení, přivítání přítomných
  2. ZPV
  3. Celoroční podmínky, směrnice, dodatky
  4. Problematika SDH a práce s mládeží ve městě Brně
  5. Různé, diskuze
  6. Usnesení, závěr

AD. 1

Schůzi vedoucích mládeže zahájil br. Vedoucí OORM Brno-město Jiří Složil, přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s body jednání a zároveň poděkoval SDH Slatina za umožnění schůze v jejich hasičské zbrojnici.

Návrh programu: schválen

Hlasování č. 1: Pro: 5                      proti: 0                 zdržel se: 0

AD. 2

ZPV

Organizační zabezpečení:

-        viz OZ soutěže (soutěž bude probíhat dle směrnic PLAMEN)
vedoucí OORM apeluje na správné přihlašování družstev a hlídek do soutěže (desetičlenné družstvo se dělí na dvě hlídky nikoliv na dvě družstva, počítá se výsledek lepší z hlídek)

-        přihláška se bude odevzdávat do 2. 10. 2013 do 14:00!!!

-        kontrola členských průkazů – foto a razítko o platbě členských příspěvků! Průkazky v řádném stavu, jinak nebude umožněn start

-        v přihlášce je potřeba uvést, zda má sbor zájem o stravu!

Střelba je plánována v rámci bezpečnosti až jako druhé stanoviště. Na prvním stanovišti bude lano, třetí stanoviště zdravověda, čtvrté základy topografie, optická signalizace, páté uzlování a šesté požární ochrana. Viz příloha č. 1

Hlasování č. 2: Pro: 5                      proti: 0                 zdržel se: 0

AD. 3

Celoroční podmínky, směrnice, dodatky:

Návrh na lepší ocenění jednotlivců dorostenců a jednotlivkyň dorostenek na závodu ZPV.

OORM byly projednány nové dodatky ke hře Plamen a soutěže dorostu a zároveň upozorňuje na nevhodnost načasování takto důležitých změn, směrnice je třeba měnit s daleko větším časovým předstihem. Na začátku školního roku, pokud sbory pořádají tábory o prázdninách (jsou součástí celoroční činnosti) a začínají schůzky, jsou už družstva rozdělena podle kategorii, které platily před vydáním dodatků.

Dodatek č. 4:

OORM a štáb hry Plamen bere na vědomí nové rozdělení kategorii mladších a starších. Přesto bude v letošním ročníku tolerovat družstva mladých hasičů sestavená ještě podle dřívější směrnice, za podmínky, že družstvo starších, které z titulu vítěze postoupí na krajské kolo, bude splňovat dodatek č. 4 (a také případné náhradní družstvo).

Dodatek č. 3:

OORM a štáb soutěže dorostu bere na vědomí nové rozdělení dorostenců.

Návrh bratra A. Filipčíka ohledně samostatné rady kolektivů dorostenců. Dorostenci by se sešli na schůzi a navrhli by svoji činnost.

AD. 4

Problematika SDH a práce s mládeží ve městě Brně:

Po konzultacích s jednotlivými vedoucími kolektivů mladých hasičů br. Vedoucí ORM rozhodl zařadit tento bod. Více než polovina SDH nemá problémy, setkávají se s pochopením od velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů a jejich pomoci, mají prostory pro schůzky s mládeží a podporu nejen od městské části ale i města Brna. Za což jim patří naše díky a obdiv. Bohužel jsou mezi námi i sbory, kde to nefunguje.

V současnosti se při prací s mládeží setkáváme v některých sborech s problémy se soužití s jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí (JSDH), dále se slabou, respektive žádnou podporou od obce, a dokonce i s tím, že se nemají kde scházet, kde uložit tak potřebný materiál.

Otázkou, kterou rada mládeže položila, je, co s tím můžeme dělat.

Je na místě vysvětlovat br. velitelům i zástupcům městským částím potřebu podpory mladých hasičů, ať již finanční, materiální, zajištěním prostorů a hlavně podporu mentální a morální.

Br. vedoucí OORM otevře tuto otázku na nejbližším jednání VV OSH a pokusí se sjednat dialog mezi nimi.

AD. 5

Dotace z magistrátu města Brna mají stejné podmínky jako v loňském roce.

Školení vedoucích mládeže se nespojí se školením rozhodčích. Na školení musí jít všichni, kteří byli naposledy na školení v roce 2011 a dříve. Každý sbor má přístup do elektronické evidence SDH, tudíž si může zkontrolovat, kdy jednotlivým vedoucím propadne kvalifikace. Případně se obrátí na vedoucího OORM.

Rada mládeže se pravidelně schází 4 – 5 krát do roka. Není problém svolat radu častěji například v rámci schůzky dorostenců. Pro příští rok lze svolávat pravidelně radu mládeže jednou za dva měsíce.

Na minulém jednání OORM bylo schváleno, že pro tento rok finanční prostředky nebudou rozděleny do SDH, ale OSH je využije k pořízení a opravám stávajících překážek.

Vedoucím rady byly oslovení zájemci, kteří by byli ochotni zajistit pořízení a opravu překážek.

SDH Vinohrady navrhly pořízení požární kádě (kovové, s madly a s kolečky)

Br. Alexander Filipčík se nabídl k opravě kladiny 8m, překážky 1,5m a její modifikace na rozměr 1,7m, dále na nákup materiálu a výrobou dvou nízkých břeven s výplní.

OORM vyjadřuje poděkování SDH Vinohrady a br. A. Filipčíkovi za ochotu a činnost pro radu mládeže.

Návrh na vyhotovení dvou nízkých barier (nízké břevno s výplní).

Hlasování č. 3: Pro: 5                      proti: 0                 zdržel se: 0

Připomínka k plnění odborností. Měly by se plnit během roku a ne na poslední chvíli před konáním jarní části jarního kola soutěže Plamen.

AD. 6

Návrh usnesení přednesl tajemník OORM Linda Daňhelová. Návrh byl přijat.

Hlasování č. 4: Pro: 5                      proti:0                  zdržel se:0

Zakončení schůze 20, 30 hod.

 

Zapsala: Linda Daňhelová

Ověřil a doplnil: Bc. Jiří Složil

Ověřila: Miroslava Marečková

 

 

v Brně dne 12. září 2013                                                   Linda Daňhelová                                                                                                                       Tajemník okresní odborné rady  mládeže 

                                                                                                OSH Brno-město