Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 11. 9. 2018

20. 9. 2018

Zápis ze zasedání  Výkonného výboru OSH Brno – město ze dne 11. 9. 2018

Přítomni členové VV: Jandová Z., Elstner M., Vyšinka Z. , Soukup L., Elstner V., Hanák Z., Vít L., Murčo D.

Omluven: Dvořák P.

Za KRR nepřítomna předsedkyně: Tašlová J. (omluvena)
za OOR mládeže přítomna: Šikulová K.

za aktiv ZH přítomen Škorpík J.,
za OOR velitelů přítomen Sláma J.

 

Jednání začalo 16:40

 

 1. Informace z ústředí SH ČMS:

  1. Zemřel starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, účast na pohřbu delegace kraje

Z. Jandová, za Brno-město přítomen dále i J. Šrůtek

  1. Zasedalo první vedení SH ČMS po pohřbu starosty, nastalá situace je v řešení
    

 1. Informace o setkání delegací z KSH JmK s ministrem vnitra ČR Janem Hamáčkem
   

 2. Informace z KSH JmK:

  1. Byly dodány krajské stříkačky pro požární sport:

   1. Stříkačky mohou využít pro PS i jednotlivá OSH v JmK

   2. Trvale budou uloženy v u HZS v Tišnově

  2. Příprava krajského kola v TFA v Jedovnicích

  3. Žádost o spolupráci 11.-12.10.2018 od HZS JmK, pro zdravotní cvičení potřeba figurantů 6-16hod. 25 lidí, 16-03 hod. dalších 25 lidí, od 21-03hod. 30 lidí.
    

 3. Návrh pravidel brněnské ligy MH

  1. Byly diskutovány některé změny a úpravy znění. Znění návrhu pravidel zpracované OORM bylo předloženo k připomínkám.

  2. Vzhledem k objemu textu v návrhu pravidel ligy a potřebě jednotlivých členů VV si v klidu text prostudovat bylo dohodnuto, že schválení konečného znění textu pravidel „brněnské ligy“ proběhne podle článku 7 Jednacího řádu SH ČMS tzv. per rollam, pomocí elektronické pošty do 13.9.
    

 4. Znění Organizačního zabezpečení Soutěže v hasičské dovednosti - Vranov 2018

  1. Usnesení 180911a: VV schvaluje OZ soutěže „O putovní pohár starostky SH ČMS – OSH Brno město“ včetně předloženého návrhu na náklady soutěže, které nepřekročí částku 7 000 Kč.

Hlasováno Pro: 8 Proti:0 Zdrželi se:0

 1. VV OSH Brno město bere na vědomí žádosti o ukončení členství v Okresní radě mládeže členů Radka Valacha, Martina Waltera a Pavla Skládaného. Současná Rada mládeže bude pracovat ve složení šesti členek.

 

 1. Ocenění a čestná uznání

  VV OSH projednal a schválil následující návrhy na ocenění:

   

  SDH

  ocenění

  jména

  Brno - Obřany

  ČU OSH

  Ing. Jana Doležalová

   

  ZPP

  Radek Doležal

   

  ZZ

  Petr Pospíšil, Karel Kunc

   

  ČU KSH

  Radek Vyšinka, Jan Suchánek, Vladislav Kvapil,

  Milan Sedláček, Vlastimil Břicháček,

   

  ČU SH ČMS

  Ing. Josef Malásek,Zdeněk ‚Vyšinka

  Brno - Ořešín

  medaile sv.Floriána

  Lukáš Pochop

   

  ČU KSH

  Martin Piják

   

  stužka 30let

  Milan Holomek

   

  ZPP

  Ondřej Kincl

   

  ZZ

  Renata Kevezsdová, David Prokeš,

  Viktorie Pochopová

  1. Usnesení 180911b: VV OSH Brno – město schvaluje návrhy na udělení ocenění a uznání podle dokumentů předložených SDH Ořešín a Obřany - viz tabulka.

Hlasováno Pro: 8 Proti:0 Zdrželi se:0

 

 1. Nákup materiálu pro zabezpečení ZPV ve výši 2000Kč.

  1. Usnesení 180911c: VV schvaluje nákup materiálu pro zabezpečení ZPV. Nákup materiálu zabezpečí vedoucí OORM Klára Šikulová.

Hlasováno Pro: 8 Proti:0 Zdrželi se:0
 

 1. Zajištění stravy pro rozhodčí technickou četu na Závodu požárnické všestrannosti celkem ve výši maximálně 1500Kč.

  1. Usnesení 180911d: VV schvaluje nákup stravy pro zajištění ZPV v maximální výši 1500Kč.

Hlasováno Pro: 8 Proti:0 Zdrželi se:0
 

 1. Schválení rozdělení dotace na volnočasové aktivity mladých hasičů podle návrhu OORM.

  1. Usnesení 180911e: VV schvaluje rozdělení dotace na volnočasové aktivity pro SDH Útěchov, Starý Lískovec – SPORT a Brněnské Ivanovice podle návrhu OORM

Hlasováno Pro: 8 Proti:0 Zdrželi se:0
 

 1. Nákup dlouhodobého majetku z investičních dotačních prostředků pro mladé hasiče

  1. Usnesení 180911f: VV schvaluje nákup nastavitelné kladiny a základny pro PÚ. Pro pokrytí nákladů spojených s projektem žádosti na MMB na pořízení majetku je třeba pokrýt vlastními prostředky OSH maximálně 6000Kč.

Hlasováno Pro: 8 Proti:0 Zdrželi se:0
 

 1. Různé:

  1. Delegace OSH pro otevření hasičské zbrojnice v Králově Poli

   1. Slavnostní otevření se za OSH Brno – město zúčastní delegace starostka Bc. Zdenka Jandová a náměstci Ing. Martin Elstner a Zdeněk Vyšinka.

  1. Žádost o zapůjčení překážek SDH Brno – Bohunice

   1. Usnesení 180911g: VV schvaluje zapůjčení nastavitelné kladiny a kombinované překážky bariéra/okno od 1.3. do 30.6.2019 SDH Bohunice s tím, že překážky bude k dispozici pro zabezpečení okresních soutěží a budou moci být využity pro trénink postupujících družstev okresních kol hry plamen a dorostu.

Hlasováno Pro: 8 Proti:0 Zdrželi se:0

  1. Informace k účetnictví OSH

 

Jednání ukončeno 18:08

 

Zapsal: Ing. Martin Elstner

 

Ověřil: Zdeněk Vyšinka