Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání VV OSH Brno – město konaného dne 14. 6. 2016

22. 11. 2016

Zápis z jednání VV OSH Brno – město konaného dne 14. 6. 2016

 

Přítomní členové VV: Jandová Z., Vyšinka Z., Soukup L., Hanák Z., Elstner V., Murčo D., Dvořák P.

Za OOR represe: Sláma J.

Za OOR mládeže: Valach R.

Za Aktiv zasloužilých hasičů: Škorpík J

Omluveni: Elstner M.

 

Zhodnocení akcí v uplynulém období

 • Starostka OSH poděkovala sborům za aktivní účast na krajské hasičské pouti v Brně – Tuřanech. Bylo kladně hodnoceno všemi zúčastněnými funkcionáři.

 • 21. 5. se uskutečnilo okresní kolo hry PLAMEN a soutěže dorostu. Kladně byl hodnocen průběh registrace družstev a dovoz překážek. Lépe mohl být zabezpečen dostatečný počet rozhodčích a členů technické čety. Technickou četu tvořilo pouze 5 členů. Část členů určených k posílení technické čety vykonávalo roli rozhodčích na základě nedostatků v organizaci soutěže. Hlavní rozhodčí postrádal spojení radiostanicí se sčítací komisí. Časový průběh soutěže byl hodnocen jako příliš dlouhý. Na příště se jeví jako lepší řešení uspořádat samostatně soutěž dorostu a k ní případně přičlenit soutěž dospělých. Br. Hanák udělil pochvalu br. Josefu Kincovi a Ladislavu Pavlíkovi za obětavou práci při přípravě překážek.

 • 25. 5. se uskutečnilo cvičení Dálnice – starostka vyslovila pochvalu SDH Jundrov, Obřany, Ivanovice za účast. Členové sborů se zúčastnili jako figuranti, 9 osob představovalo řidiče v koloně, 16 členů zajistilo technické zabezpečení – rozdej pitné vody účastníkům v koloně.

 • 10. 6. se konalo vyhodnocení okr. kola PO Očima dětí na stanici HZS v Brně – Líšni. Starostka poděkovala OOR mládeže a zejména ses. Kateřině Kincové za zabezpečení.

 • 11. 6. se uskutečnilo krajské kolo Soutěže dorostu v Drnholci. Organizující OSH nezajistilo v den konání soutěže dostatečný počet pohárů pro nově vzniklé kategorie. Chybějící poháry budou předány dodatečně.

Zprávy z OORM

 • Br. Valach informoval, že od září by měla být v platnosti nová Směrnice hry PLAMEN, měly by být jednotné stroje na PÚ už v okresních kolech.

Zprávy z OORV

 • 25. 8. bude další zasedání – bude řešeno součinnostní cvičení sborů z Brna-města a soutěž ve Vranově.

 • Do krajského kola soutěže TFA budou nominování br. Máca ze Slatiny, br. Fila ze Soběšic a br. Gruber z Kr. Pole. V celém kraji jsou pouze 3 rozhodčí s kvalifikací na soutěže TFA. S Br. Zdeňkem Ondráčkem je dohodnuto, že proškolí další rozhodčí. Na soutěži bude 3m bariera, aby byly stejné překážky jako na republikové soutěži.

Zprávy starostky

 • OSH obdrželo dotaci z Ministerstva vnitra – na činnost dospělých 3 200,- Kč, na zabezpečení hry PLAMEN 6 800,- Kč.

 • Z MŠMT přišla na OSH dotace ve výši 9680,- Kč

 • Dotace z Magistrátu města Brna činí 15 000,- Kč.

 • Vyúčtování okresního kola hry PLAMEN a soutěže dorostu zatím nebylo dokončeno. Za ceny a medaile bylo utraceno ca. 13 000,- Kč, Za pronájem hřiště a řízky zatím nebyly doručeny faktury. Br. Dvořák informoval, že pronájem časomíry uhradí OSH Brno – venkov.

 • Krajské kolo hry PLAMEN bude v Kyjově, pořádá OSH Hodonín. Do krajského kola postoupilo družstvo z Bohunic.

 • Na soutěž dospělých 6. 8. je třeba z OSH zajistit 8 rozhodčích.

Různé

 • Na OSH byla doručena písemná žádost SDH Starý Lískovec – sport, který žádá celoroční zapůjčení okresních překážek pro sportovní přípravu svých členů v atletické hale. Trénink bude umožněn jakémukoliv SDH. Přístup do haly je omezen pouze uhrazením ceny pronájmu ca. 200 Kč/hod.

VV OSH navrhuje překážky zapůjčit za těchto podmínek:

 • O zapůjčení bude sepsána písemná smlouva,

 • překážky budou přednostně využity na zabezpečení okresních soutěží,

 • ve smlouvě bude uvedena zodpovědná osoba,

 • překážky budou vráceny bez závad.

  Hlasování:7/0/0

   

 • Br. Murčo se informoval na podrobnosti projektu „Mladý sportovec“. Jedná se o dotační program vyhlášený Sdružením sportovních svazů ČR. Je možné z něho čerpat finanční prostředky na pořádání sportovních akcí až do 100% výše nákladů. Musí se jednat o 4-5 akcí během roku mimo hru PLAMEN.

 • Br. Hanák informoval o tom, že SDH Brno – Juliánov byl připraven o hasičskou zbrojnici, která byla obecní. Dle sdělení Br. Nykodýma byli na zbrojnici vyměněny zámky, aniž by o tom byli informováni členové SDH. Nebyla tak ani možnost odnést si sborový majetek ze zbrojnice. V současné době je budova využívána jiným spolkem.

 • Příští zasedání VV OSH se uskuteční po letních prázdninách. Br. Vyšinka zavčas rozešle pozvánku.

 

Zapsal: Vojtěch Elstner

Ověřil: Zdeněk Vyšinka