Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze Shromáždění představitelů SDH okresu Brno-město, konaného dne 12.4.2018

24. 4. 2018

Zápis ze

Shromáždění představitelů SDH okresu Brno-město,

konaného dne 12. 4. 2018 v zasedací místnosti KŘ HZS JMK

Zubatého 1, 614 00 Brno

 

Přítomni: dle přiložené prezenční listiny

 

Program jednání:

1.         Zahájení a schválení programu jednání

2.         Volba návrhové komise, zapisovatele, ověřovatele zápisu

3.         Zpráva o činnosti OSH Brno - město za rok 2017

4.         Zpráva o činnosti odborných rad

5.         Zpráva o hospodaření za rok 2017

6.         Zpráva OKRR

7.         Plán a zaměření činnosti OSH Brno – město na rok 2018

8.         Diskuze

9.         Usnesení a závěr

 

  1. Zahájení

Jednání zahájil br. náměstek Ing. Martin Elstner, přivítal a seznámil přítomné s programem jednání.

 

  1. Volba návrhové a volební komise

Návrhová komise byla zvolena v tomto složení:

předseda: br. Ing. Ludmilu Kutálkovou

členové komise: br. Vladimír Dočkal, br. Luděk Pospíšil

 

Zapisovatelka: ses. Ing. Mgr. Linda Daňhelová

 

Ověřovatelé zápisu: br. Zdeněk Hanák, br. Michal Kinc

 

  1. Zprávu o činnosti OSH Brno-město za rok 2017 přednesla starostka OSH. Ve své zprávě zhodnotila celkovou činnost OSH za uplynulé období. Starostka Bc. Zdeňka Jandová hovoří o dvou letech společné práce, činnosti výboru a odborných radách. Dále zhodnocuje jednotlivé akce za uplynulý rok i plánované akce na rok 2018.

 

  1. Zpráva o činnosti odborných rad

Zprávu o činnosti OORV přednesl br. Zdeněk Vyšinka, který přednesl z pověření br. Jiřího Slámy. Uvedl, že rada připravuje součinnostní výcvik jednotek na konci srpna roku 2018.

Zprávu o činnosti OORM přednesla ses. Klára Šikulová. Uvedla, že od listopadu 2017 se rada mládeže sešla dvakrát v roce 2017 a čtyřikrát v roce 2018, přičemž koncem roku se řešil plán na rok 2018, momentálně má rada mládeže za sebou školení vedoucích a rozhodčích, dále vyhodnocení PO očima dětí a připravuje okresní kola hry Plamen a dorostu.

 

  1. Zpráva o výsledcích hospodaření OSH za rok 2017

Zprávu o hospodaření OSH za rok 2017 přednesl br. Ing. Martin Elstner. Uvedl počáteční a konečné stavy na bankovních účtech okresního sdružení, příjmy za rok 2017, příjmy z dotací, následně také výdaje okresního sdružení.

 

  1. Zpráva OOKRR

Zprávu přednesl náměstek br. Ing. Martin Elstner, který seznámil přítomné zástupce SDH s hospodařením okresního sdružení za období od 1.1. do 31.12.2017. Uvedl, že byla provedena inventura, kontrola zaúčtovaný z účetních dokladů a kontrola pohybu na běžném účtu. Apeluje na včasné předložení účetních dokladů. Kontrolní a revizní rada neshledala žádné závažné nedostatky.

 

  1. Plán a zaměření činnosti OSH Brno-město na rok 2018

S plánem činnosti OSH Brno-město na rok 2018 seznámila přítomné sestra starostka Bc. Zdeňka Jandová a sdělila, že je možné plán činnosti najít na webových stránkách okresního sdružení. Shrnula zásadní a stěžejní akce roku.

 

Plánovaný rozpočet na rok 2018

Br. Ing. Martin Elstner předkládá výpočet příjmů na příspěvcích, příjmů z dotací, následně přednáší odhad předpokládaných příjmů (granty z jednotlivých organizací). Dále předkládá předpokládané výdaje na rok 2018 (na jednotlivé akce, vyznamenání, pojištění a provozní náklady).

 

  1. Diskuze

Příspěvek do diskuze br. Petra Dvořáka: návrh na zvýšení členských příspěvků ze 100,‑ Kč na 200,- Kč/osobu. Uvádí, že OSH Brno-město nemá v podstatě žádný majetek a zdroje na nenadálé výdaje. Na dotaz br. Michala Krátkého uvádí, že obecně by se mělo všechno nakoupit, nemá konkrétní požadavky. Ses. Bc. Zdeňka Jandová uvádí, že na dotace MŠMT se zaslaly požadavky na materiál (překážky). Br. Zdeněk Vyšinka uvádí, že každý má jiný názor na nákup materiálu pro mládež a dospělé. Ses. Bc. Zdeňka Jandová uvádí, že se nakoupí 2 požární stříkačky a sadu překážek za 1.000.000,- Kč. Uvádí možnosti získání požární stříkačky a dalších překážek z kraje do okresu. Ses. Bc. Zdeňka Jandová sděluje, že je vše uskladněné ve skladě v Tišnově. Ses. Klára Šikulová jako vedoucí OORM do diskuze uvádí, že OORM sepsala základní nářadí, které OSH na organizaci okresních kol akutně chybí. Br. Ing. Jan Šrůtek do diskuze uvádí, že mu chybí výsledek hospodaření za rok 2017, kdy OSH Brno-město je -82.000,- Kč za rok. Starostka ses. Bc. Zdeňka Jandová k hospodaření uvádí, že jde o překlenovací období z roku 2016. Br. Ing. Jan Šrůtek požaduje seznam materiálu ve vlastnictví OSH, aby bylo možné zdůvodnit zvyšování příspěvků a odůvodnit toto v jednotlivých SDH. Navrhuje vytvořit plán pořizování majetku OSH, na kterém by se jednotlivé sbory shodly. Br. Ing. Janu Šrůtkovi se zdá nehospodárné dát desetitisíce korun do materiálu, který zastarává v okresu, kde se účastní jen malý počet družstev. Br. Ing. Šrůtek schvaluje snahu OSH Brno-město žádat o dotace a dále o možnosti vypůjčit si jednotlivé překážky ze sborů a spolupracovat s nimi při organizaci okresních kol. Br. Ing. Jan Šrůtek předkládá finanční rozpočet při původní výši příspěvků a době před zvýšením příspěvků či při zvýšení příspěvků na 200,- Kč /osobu. Br. Zdeněk Vyšinka doplňuje k materiálu, že je OORM předložen seznam věcí, které je třeba dokoupit, zároveň toto zpracovává i OORV, která jej zatím nedodala. Br. Michal Kinc se dotazuje, zda je známo, kolik platí ostatní okresy na členských příspěvcích. Br. Zdeněk Vyšinka a ses. Bc. Zdeňka Jandová uvádí, že byl proveden průzkum po okresech v České republice, kdy se to pohybuje okolo 100,- Kč.

 

Příspěvek do diskuze br. Michala Kince: br. Michal Kinc překládá námět brněnské ligy a dotazuje se, proč OSH Brno-město nepodporuje tuto koncepci. Rozběhla se diskuze na téma brněnské ligy. Závěrem diskuze je návrh usnesení, kdy shromáždění představitelů pověřuje výkonný výbor ke zpracování pravidel brněnské ligy pro kolektivy mladých hasičů OSH Brno - město.

 

Příspěvek do diskuze br. Jana Škorpíka: br. Jan Škorpík přednesl námět na titul zasloužilého hasiče. Navrhuje, aby se počet zasloužilých hasičů zvýšil, neboť jsou tyto tituly na území okresu Brno-město pouze čtyři. Navrhuje rozšířit aktiv zasloužilých hasičů, neboť na ostatních okresech je počet vyšší a s tím souvisejí i akce pro tyto oceněné členy. Navrhuje prosazovat stránku uznání pro jednotlivé zasloužilé členy a nezapomínat na ně, aby cítili zájem za jejich dlouholetou činnost. Podporovat jejich činnost a předat své poznatky. Shromáždění představitelů sborů doporučuje připravit výzvu jednotlivým sborům, aby v těchto představitelé udělili titul aktivním členům nad 65 let.

 

Ses. Bc. Zdeňka Jandová žádá všechny představitele na pomoc s organizováním patnácti stanovišť na akci záchranáři dětem na výstavišti dne 2.6.2018. Návrh usnesení shromáždění představitelů sborů apeluje na jednotlivé sbory dobrovolných hasičů, aby byly nápomocni fyzicky při zabezpečení na akce záchranáři dětem dne 2.6.2018 a na organizování krajských kol hry Plamen a dorostu dne 15. – 17.6.2018.

 

Br. Ing. Jan Šrůtek v rámci diskuzi také uvádí odlišnou úpravu náhrady úrazů členů zásahových jednotek v rámci odškodňování při úrazu člena JSDH. Starostka ses. Bc. Zdeňka Jandová tento dokument zašle sborům prostřednictvím e-mailu.

 

 

  1. Usnesení a závěr  

Ses. Ing. Ludmila Kutálková seznámila přítomné zástupce SDH s usnesením z dnešního Shromáždění představitelů SDH Brno-město.

 

Hlasování o návrhu usnesení:

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo přijato.

 

Náměstek br. Ing. Martin Elstner poděkoval všem přítomným za odvedenou práci a za účast na dnešním jednání.

           

Zapsala: ses. Ing. Mgr. Linda Daňhelová

Ověřovatelé zápisu: br. Zdeněk Hanák

br. Michal Kinc