Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zabezpečení valných hromad SDH města Brna

18. 12. 2017

 

Brno, dne 12. prosince 2017

 

Všem

starostům SDH okresu Brno - město                                                                                                  

 

Zabezpečení

valných hromad SDH města Brna

Zpracováno dle materiálu schváleného Shromážděním starostů OSH ČMS dne 27. října 2017

 

Přípravě a konání valných hromad SDH je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Tato jednání vychází z ustanovení Stanov SH ČMS a jsou významnou událostí v činnosti těchto pobočných spolků.

 

Valné hromady

 

Valné hromady SDH města Brna by měly být ukončeny nejpozději do 31. ledna 2018.

 

Doporučený program VH (tento program není závazný, upravte si jej podle svých zvyklostí):

 

  • Zahájení a přivítání hostů
  • Schválení navrženého programu jednání
  • Volba návrhové komise, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  • Zpráva o činnosti za uplynulé období
  • Zpráva o hospodaření za rok 2017
  • Zpráva kontrolní a revizní rady (revizorů) za rok 2017
  • Návrh plánu činnosti na rok 2018
  • Ocenění a poděkování členům sboru
  • Diskuse
  • Usnesení a závěr

 

Na jednání valných hromad SDH doporučujeme mimo jiné také projednat:

 - informace z jednání rozhodovacích orgánů OSH, KSH a SH ČMS v roce 2017

 - projednání cílů a záměrů OSH pro rok 2018, do jehož působnosti sbor patří a  

   jejich zapracování do podmínek SDH v místě konání valné hromady.

 - změny stanov SH ČMS schválené SS OSH dne 22. dubna 2017, zejména ty, které se týkají   

   činnosti sborů

 

Doporučujeme oznámit OSH s časovým předstihem datum, místo a hodinu konání valné hromady.

Na jednání VH  doporučujeme přizvat i zástupce obce, případně zástupce jiných zájmových organizací dle místních zvyklostí

 

Důležité:

 

Nejpozději do 31. ledna 2018 (bez ohledu zda proběhla VH ) je nutno odevzdat hlášení o činnosti za rok 2017 v elektronické podobě prostřednictvím Centrální evidence.

 

Nejpozději do 31. ledna 2018 provést odvod členských příspěvků na OSH Brno - město ve výši: 

100,- Kč za dospělého člena a 100,- Kč za MH

( výše příspěvků byla schválena usnesením Shromáždění představitelů sborů dne 29. 11. 2017 ).

 

Při odvodu členských příspěvků je nutné s částkou za příspěvky odevzdat:

 

-  Hlášení o činnosti v písemné podobě spolu s patřičnými podpisy a razítky pro založení na OSH.

   Tzn.: Napřed hlášení vyplnit v CE, kliknutím odeslat, vytisknout, orazítkovat, podepsat a donést.

 

-  V případě změn ve výboru i přílohu k registračnímu listu ( 3 originály!!! )

 

-  Jmenný seznam členů, za které jsou příspěvky odváděny

 

-  Registrační list MH (v případě, že při SDH je ustaven kolektiv mladých hasičů)

 

 

 

 

 

Bc. Zdeňka Jandová

starostka OSH Brno - město

 

 

 

Materiály ke stažení zde:

 

 

Vzor dokumentů k zajištění VH u SDH pro roky 2016 – 2020:

https://www.dh.cz/index.php/usek-vnitroorganizacni/dokumenty/108-vzory-dokumentu-k-zajisteni-valnych-hromad-2016-2020

 

 

Příloha k registračnímu listu a ostatní dokumenty:

https://www.dh.cz/index.php/usek-vnitroorganizacni/dokumenty/19-organizacni-rad-2015

 

Registrační list kolektivu mladých hasičů:

https://mladez.dh.cz/index.php/dokumenty/248-registracni-list-kolektivu-mladych-hasicu

 

 

Stanovy SH ČMS – účinné od 1.9.2017

https://www.dh.cz/images/Dokumenty/Vnitroorganizacni/Stanovy-SH-MS-2017.pdf

 

Zdůvodnění změny Stanov:

http://www.oshbrnomesto.cz/clanky/statutarni-dokumenty/oduvodneni-zmeny-stanov-provedene-v-roce-2017.html